Algemene voorwaarden

Artikel 1. Gelding algemene voorwaarden

1.1 Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle van KPNI Belgium vzw uitgaande facturen en alle door haar gesloten overeenkomsten die het verstrekken van opleidingen in de ruime zin tot voorwerp hebben, behoudens wanneer een wettelijk of decretaal voorschrift anders bepaalt of wanneer hiervan in een individuele overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk van wordt afgeweken.

1.2 Door het enkele feit van het inschrijven voor een door KPNI Belgium vzw georganiseerde opleiding, wordt de cliënt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze ook aanvaard te hebben, behoudens wanneer de partijen er uitdrukkelijk schriftelijk van afwijken.

1.3 De tekst van deze algemene voorwaarden is beschikbaar op de website van KPNI Belgium vzw en wordt op het eerste verzoek aan iedere belanghebbende toegezonden.

2 Een inschrijving annuleren: annuleringsvoorwaarden

2.1 Opleidingen, congressen, oefendagen

Tenzij in de aankondiging anders is vermeld, geldt voor annulering door de kandidaat-deelnemer het navolgende:

  • Bij annulering van deelname uiterlijk 1 maand vóór aanvang van de opleiding brengt verkoper € 50,00 administratiekosten in rekening.
  • Bij annulering tussen 1 maand en 10 dagen vóór aanvang van de opleiding brengt de verkoper 25% van de totaalprijs van de factuur in rekening.
  • Bij annulering binnen 10 dagen vóór aanvang van de opleiding brengt de verkoper 100% van de totaalprijs van de factuur in rekening.
  • Bij niet-tijdige betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om de kandidaat-deelnemer de toegang tot de opleiding te ontzeggen.

2.2 Intermittent Living Coach: weekopleiding

Tenzij in de aankondiging anders is vermeld, geldt voor deze weekopleiding het navolgende:

  • Bij inschrijving krijgt u een factuur van het totaalbedrag van de opleiding. Deze dient als voorschot voor 50% betaald te worden 2 weken na ontvangst van de factuur. Dit voorschot is niet restitueerbaar bij annulatie van de opleiding. De inschrijving is pas geldig bij het ontvangen van het voorschotbedrag van 50%. Indien KPNI Belgium na 1 maand de betaling niet ontvangen heeft, vervalt de inschrijving en wordt de plaats weer opengezet voor andere cursisten.
  • Bij inschrijving via kmo-portefeuille dient de volledige factuur ten laatste 1 maand na ontvangst betaald te zijn.

Voor de Intermittent Living Coach – Weekopleidingen gelden volgende annuleringsvoorwaarden:

  • Bij annulering van deelname uiterlijk 1 maand vóór aanvang van de opleiding brengt verkoper 50% van het totaalbedrag in rekening.
  • Bij annulering korter dan 1 maand vóór de aanvang van de opleiding brengt verkoper 75% van het totaalbedrag in rekening.
  • Bij annulering 1 week voor aanvang van de opleiding worden de kosten NIET gerestitueerd.

KPNI Belgium vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor annulatie bij ziekte, quarantaine, coronabesmetting, ongevallen en andere events waar overmacht bij komt kijken. Het is de individuele verantwoordelijkheid van de cursist om hiervoor een verzekering af te sluiten.

Indien een deelnemer verhinderd is de Intermittent Living Coach – Weekopleiding bij te wonen, is hij gerechtigd in zijn plaats iemand anders te laten deelnemen, mits deze in het bezit is van het oorspronkelijke bewijs van inschrijving en de verkoper 14 dagen voorafgaand aan start opleiding in kennis stelt.

3 De deelnemers ontvangen het cursusmateriaal uitsluitend voor eigen gebruik. Het is deelnemers niet toegestaan de documentatie zonder voorafgaande toestemming van verkoper te vermeerderen en/of te verspreiden.

4 Verkoper behoudt zich het recht voor om af te wijken van de in de aankondiging aangegeven volgorde en/of inhoud van het programma, of andere sprekers in te zetten.

4.1 In geval van overmacht houdt de verkoper zich het recht voor tot gehele of gedeeltelijke annulering over te gaan, zonder dat de verkoper aan enige schadevergoeding gehouden wordt.

4.2 Onder overmacht wordt mede begrepen alle omstandigheden waarop de verkoper redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, ongeacht of zij ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar waren of niet, waardoor het houden van een bijeenkomst geheel of gedeeltelijk en blijvend of tijdelijk wordt verhinderd. Als overmacht wordt in elk geval aangemerkt de omstandigheid dat een docent niet in staat is om zijn medewerking te geven aan de bijeenkomst of indien de opgegeven locatie niet beschikbaar is en de verkoper er niet in geslaagd is voor een vervangende docent of locatie zorg te dragen.

5 Tussentijdse beëindiging (of doorschuiven) van (een gedeelte van) een opleiding op verzoek van de deelnemer, is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van verkoper in het geval sprake is van een calamiteit of een ernstige ziekte van de deelnemer of een familielid in de eerste graad. Verkoper is gerechtigd bewijs daarvan te verlangen. Verkoper is gerechtigd de kosten in verband met de tussentijdse beëindiging of het doorschuiven in rekening te brengen, kosten voor nieuw cursusmateriaal en/of prijsverhoging in verband met het later volgen van een opleiding daaronder begrepen.

6 De verkoper behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de bijeenkomst belemmeren en/of bemoeilijken, mede gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de bijeenkomst uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van het cursusgeld onverlet.

7 De kandidaat-cursist (particulier) heeft na het opsturen van het inschrijfformulier recht op een bedenktijd van 14 kalenderdagen na de datum van ondertekening van het inschrijfformulier. Dit op voorwaarde dat de inschrijving niet binnen de 14 dagen voor start opleiding is.

Artikel 2. Klachtenprocedure

1 De opleidingsinstantie hanteert de volgende definitie van een klacht: ‘Een klacht is een schriftelijke en ondertekende uiting van ontevredenheid die bij de organisatie per post binnen komt.’

2 De volgende werkwijze wordt gehanteerd:

2.1 Een binnengekomen klacht wordt in behandeling genomen door de international Education Officer. Iedere klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

2.2 De indiener van de klacht ontvangt binnen 2 weken een bericht van ontvangst van de klacht.

2.3 De klacht wordt behandeld door een onafhankelijke klachtencommissie bestaande uit 2 medewerkers van de opleidingsinstantie die zelf niet bij de klacht betrokken zijn.

2.4 Indien een klacht niet in behandeling genomen wordt, wordt de indiener van de klacht uiterlijk binnen 6 weken na ontvangstdatum hiervan op de hoogte gesteld.

2.5 Een klacht wordt binnen 8 weken na ontvangstdatum schriftelijk afgehandeld. Indien de behandeling van de klacht meer tijd vergt, kan deze termijn verlengd worden. De indiener van de klacht wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

2.6 Binnen 5 werkdagen na het versturen van de antwoordbrief, wordt door de klachtencommissie telefonisch bij de indiener van de klacht geïnformeerd naar de tevredenheid van de afhandeling van de klacht.

2.7 Wanneer de indiener van de klacht niet tevreden is over de afhandeling van de klacht, dan is er beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde die niet werkzaam is voor kPNIBelgium.

3 Bij binnenkomst van een klacht wordt dit geregistreerd in het klachtendossier. Vervolgens wordt voor elke binnengekomen klacht een apart dossier aangemaakt in het klachtendossier. De klacht alsmede de behandeling ervan en de correspondentie rondom de klacht worden opgenomen in dit dossier. Na afhandeling van de klacht wordt het dossier tenminste 1 jaar bewaard. Jaarlijks worden de klachten en de afhandeling geëvalueerd door de opleidingsinstantie.

Artikel 3. Geschillen

De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 4. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is Belgisch recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5. GDPR en privacy

Vanaf 25 mei 2018 werd de General Data Protection Regulation (GDPR en AVG in het Nederlands) van kracht. Hiermee geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU),welke kaders bepaalt waarbinnen de verwerking van persoonsgegevens moet plaatsvinden. Zo moet er altijd een geldige reden zijn waarom de persoonsgegevens verzameld worden (met duidelijk omschreven doel),en worden een aantal rechten hieromtrent meer transparant.

U hebt recht op inzage in de gegevens die wij van u verzamelen en de doeleinden waarvoor wij ze wensen te gebruiken; met name nieuwsbrieven, uitnodigingen voor lezingen en congressen, wijzigingen of opmerkingen m.b.t. de lessen en examens, het delen van artikels geschreven door Thomas D’Havé of onze partner Bonusan, het verspreiden en updaten van lesmateriaal en examens, etc. Voor dit laatste werken wij nauw samen met Natura Foundation uit Nederland. Uw contactgegevens worden om deze reden dan ook met Natura Foundation gedeeld, opdat zij jullie kunnen contacteren bij wijziging van lesmateriaal en het uitsturen van certificaten e.d.

Gegevensverwerking zal beperkt worden tot het hoogstnodige (zie bovenstaande opsomming). U kan ook ten allen tijde een beroep doen op het verwijderen van uw persoonsgegevens of het uitschrijven van de nieuwsbrief.

Sporadisch zullen er testimonials worden afgenomen van cursisten, filmpjes en foto’s worden gemaakt. Hiervoor zal mondelinge of schriftelijke toestemming worden gevraagd. Bij het beantwoorden van de vragen van de testimonial mogen wij ervan uitgaan dat u toestemming geeft tot het delen van deze informatie (en foto) op de website en social media. Indien dit niet het geval is dient u dit uitdrukkelijk te vermelden. kPNI Belgium is echter in geen geval verantwoordelijk voor het verder verspreiden en delen van deze informatie en beeldmateriaal door derden.

Artikel 6. Lessen inhalen

Indien u bij een les niet aanwezig kan zijn, dient u dit voldoende op voorhand te communiceren naar info@kpnibelgium.com, zodoende de catering kan verwittigd worden van uw afwezigheid.